Máy chạy bộ huyện Nhà Bè

Cách tăng, giảm cân với máy chạy bộ Nhà Bè

Liên kết

Giáo dục

Chi phí quản lý kinh doanh tiếng Anh la gì? Thế nào là chi phí quản lý kinh doanh ?

 Chi phí quản lý kinh doanh tiếng anh là gì ? Hãy cùng nhau tìm hiểu trong bài viết này để cung cấp thêm nhiều thông tin cho bạn về nó.

Các khoản chi phí trong công ty của bạn bao gồm tất cả các khoản thanh toán , tất cả các khoản bổ sung vào các khoản nợ ngắn hạn và thanh lý các khoản phải thu ngắn hạn là chi phí quản lý kinh doanh.

Xem thêm website về chủ đề Giáo dục

Thế nào là chi phí quản lý kinh doanh ?

Các khoản chi phí là việc thanh lý các nguồn tài chính thực tế trừ đi việc thanh lý các khoản phải thu ngắn hạn và cộng với sự gia tăng của các khoản nợ ngắn hạn.

Theo quan điểm của bạn với tư cách là một doanh nhân, chi phí quản lý kinh doanh là một mục quan trọng trong tờ khai thuế của bạn. Nó làm giảm lợi nhuận và do đó cũng gánh nặng thuế. Chi phí kinh doanh có thể là các dòng tiền trực tiếp. Tuy nhiên, chúng cũng có thể là tài sản vật chất. Vì vậy, cơ quan thuế ghi nhận các khoản chi này là chi phí quản lý kinh doanh, phải liên quan đến hoạt động kinh tế của công ty bạn. Các chi phí này cũng có thể phát sinh trước khi bắt đầu hoạt động kinh doanh hoặc sau khi kết thúc hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp có thể yêu cầu chi phí kinh doanh, cũng như các doanh nghiệp nông, lâm nghiệp hoặc những người tự kinh doanh.

Ví dụ về chi phí quản lý kinh doanh

  • Chi phí nhân sự
  • Cho thuê văn phòng hoặc không gian thương mại
  • Chi phí mua hàng hóa
  • Dịch vụ đã mua
  • Chi phí quản lý, xe cộ, quảng cáo hoặc đi lại

>> Xem thêm: 7 Trang Web Theo Dõi Giá Vàng Hôm Nay Chính Xác Nhất

Chi phí quản lý kinh doanh tiếng anh là gì ?

Chi phí quản lý kinh doanh là: business administration costs

Xem thêm website về chủ đề Giáo dục

Các từ vựng liên quan:

Business purchase (ˈbɪznəs ˈpɜrʧəs): Mua lại doanh nghiệp

Commission errors (kəˈmɪʃən ˈɛrərz): Lỗi ghi nhầm tài khoản thanh toán

Company accounts (ˈkʌmpəni əˈkaʊnts): Kế toán công ty

Carriage (ˈkærɪʤ): Chi phí vận chuyển

Carriage inwards (ˈkærɪʤ ˈɪnwərdz): Chi phí vận chuyển hàng hóa mua

Carriage outwards (ˈkærɪʤ ˈaʊtwərdz): Chi phí vận chuyển hàng hóa bán 

Xem thêm website về chủ đề Giáo dục

Carrying cost (ˈkæriɪŋ kɑst): Chi phí bảo tồn hàng lưu kho

Cost object (kɑst ˈɑbʤɛkt): Đối tượng tính giá thành

Cost of goods sold (kɑst ʌv gʊdz soʊld): Nguyên giá hàng bán

Depreciation of goodwill (dɪˌpriʃiˈeɪʃən ʌv ˈgʊˈdwɪl): Khấu hao uy tín

Nature of depreciation (ˈneɪʧər ʌv dɪˌpriʃiˈeɪʃən): Bản chất của khấu hao

Provision for depreciation (prəˈvɪʒən fɔr dɪˌpriʃiˈeɪʃən): Dự phòng khấu hao

Reducing balance method (rəˈdusɪŋ ˈbæləns ˈmɛθəd): Phương pháp giảm dần

Straight-line method (streɪt–laɪn ˈmɛθəd): Phương pháp đường thẳng

Phải cẩn thận chi phí quản lý kinh doanh

Trong hầu hết các trường hợp, rõ ràng khi có các chi phí liên quan đến kinh doanh , chẳng hạn như chi phí tiền lương và tiền công cho nhân viên , phí bảo hiểm liên quan đến công ty hoặc chi phí sửa chữa xe hoặc máy móc của công ty. Chi phí mua và sản xuất hàng hóa kinh tế cũng là chi phí hoạt động cổ điển. Các chi phí liên quan đến hàng hoá kinh tế phải được xử lý theo các quy định về thuế có liên quan. Điều này có nghĩa là các chi phí này sẽ được phân bổ trong thời gian sử dụng hữu ích theo quy định của tài sản, tức là đã được xóa sổ.

Xem thêm website về chủ đề Giáo dục

Bình luận

LEAVE A RESPONSE

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *